Main menu

header

704 22 1de Luana Mare şi Sorin Dumitrescu

Prăznuit la 12 noiembrie, Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir, sau Sfântul Nil Athonitul, pe numele său de botez, Nicolae, a fost unul dintre cei mai mari asceţi ai lumii şi a trăit în Sfântul Munte, într-o chilie aflată pe versantul de răsărit al Athosului, loc unde s-a nevoit până la sfârşitul vieţii sale, în 1651. La aproape 200 de ani de la trecerea lui la cele veşnice, sfântul i s-a arătat monahului Teofan, căruia i-a spus unele proorociri referitoare la vremurile de apoi.

A fost trăitor şi rugător într-o peşteră din Sfântul Munte

Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir s-a născut în localitatea Sfântul Petru, în Kinuria Peloponezului, şi a intrat în monahism sub oblăduirea unchiului său, ieromonahul Macarie, în Mănăstirea Maica Domnului din Malevi. Odată cu botezul monahal, a primit numele Nil, după cel al Sfântul Nil Sinaiul. Cu timpul, monahul şi unchiul său au plecat din Malevi şi au ales ca loc de rugăciune o chilie din Sfântul Munte, loc unde s-au nevoit întru Domnul şi s-au îndeletnicit cu pictatul icoanelor. După moartea unchiului său, Cuviosul Nil s-a retras mai jos de chilia „Întâmpinarea Domnului”, unde locuise până atunci, şi s-a aşezat într-o peşteră ascunsă, unde a petrecut restul vieţii sale în post şi în rugăciune. A trecut la cele veşnice în anul 1651, iar trupul său a devenit un nesecat izvor de mir ce se prelingea pe stânci ajungând până în mare. Această minune a adunat numeroşi oameni suferinzi care căutau tămăduire pentu boli. După aproape două secole de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Nil, mai precis în 1817, monahul Teofan a avut o viziune cu Sfântul Nil Izvorâtorul de Mir care i-a făcut o profeţie cutremurătoare despre vremurile de pe urmă ale omului şi pe care o redăm mai jos.

„Oamenii se vor înrăi ca nişte fiare sălbatice”

704 22 2„Pe la anul 1900, mergând spre jumătatea mileniului al optulea de la facerea lumii, acesta se va schimba şi se va face de nerecunoscut. Când se va apropia vremea venirii lui Antihrist, se va întuneca mintea omului de toate patimile cele trupeşti ale curviei, şi foarte mult se va înmulţi necredinţa şi fărădelegea. Atunci omul va deveni de nerecunoscut, schimbându-se feţele oamenilor, şi nu se vor mai cunoaşte feţele bărbaţilor de ale femeilor, pentru neruşinata îmbrăcăminte şi a părului din cap. Oamenii din vremea aceea se vor înrăi ca nişte fiare sălbatice, fiind înşelaţi de Antihrist. Nu vor da respect părinţilor şi celor mai bătrâni, iar dragostea va pieri. Păstorii creştinilor, arhierei şi preoţi vor fi oameni cu slavă deşartă, afară de prea puţini, cu totul nerecunoscând calea din dreapta de cea din stânga. Atunci se vor schimba obiceiurile şi tradiţiile creştinilor şi ale Bisericii.”

„Curviile, sodomiile, hoţiile şi omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile”

„Curăţia va pieri de la oameni şi va stăpâni fărădelegea. Minciuna şi iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad şi va fi vai de cei care vor aduna bani. Curviile, preacurviile, sodomiile, hoţiile şi omorurile, în vremea aceea, vor fi pe toate drumurile. Pentru săvârşirea acestor mari păcate, oamenii vor fi lipsiţi de darul Sfântului Duh, pe care l-au primit la Sfântul Botez, precum şi de mustrarea conştiinţei. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de preoţi credincioşi şi evlavioşi şi va fi vai de creştinii care se vor afla în lume, căci îşi vor pierde cu totul credinţa, nevăzând la nimeni lumina cunoştinţei. Atunci se vor duce la locurile ascunse şi sfinte (mănăstiri şi schituri), ca să găsească mângâiere sufletului de multele tulburări şi ispite pe care le vor întâmpina zilnic; dar uşurare nu vor găsi, căci peste tot vor fi piedici şi sminteli. Şi toate acestea se vor face pentru că Antihrist va stăpâni peste tot, va domni în toată lumea, va face semne şi minuni cu înşelăciune şi va înşela pe oameni cu viclenie, ca să născocească şi să vorbească unul cu altul de la un capăt al pământului la celălalt (n.r. - telefonul, radiotelefonul, televiziunea). Atunci vor zbura prin aer ca păsările (n.r. - avioanele) şi vor înota prin adâncul mării ca şi peştii (n.r. - submarinele). Şi toate acestea le vor face oamenii, trăind în tihnă, necunoscând că acestea sunt înşelăciunile lui Antihrist. Şi aşa de mult va înainta ştiinţa vicleanului, ca să înşele prin nălucire pe oameni, pentru a nu mai crede în Dumnezeu Cel în Sfânta Treime închinat. Atunci, văzând Prea Bunul Dumnezeu pierzania neamului omenesc, va scurta zilele pentru cei puţini care se vor mântui; că se va sili Antihrist cu slugile sale să înşele - de va fi cu putinţă -, şi pe cei aleşi. Atunci fără de veste va veni sabia cu două tăişuri şi va omorî pe înşelătorul şi pe cei care-i slujesc lui.”

„Oraşele vor fi lipsite de pastori şi de povăţuitori credincioşi”

704 22 3„Când se va înmulţi fărădelegea se vor aduna toate păcatele şi fărădelegile lumii şi se vor încuiba într-o necurată fiică a desfrânării, care va fi lăcaş al preacurviei, mama a tuturor fărădelegilor şi a spurcatului Antihrist şi va fi o femeie necurată şi preaîntinată în toată viaţa ei. În această femeie prea desfrânată se vor aduna toate fărădelegile lumii din care se va naşte fiul pierzării, Antihrist. Din pricina lipsei harului Duhului Sfânt de la oameni, pentru păcatele lor, se vor aduna în pântecele ei toate fărădelegile oamenilor. După naşterea lui Antihrist va veni toată lipsa în lume. Întâi, va lipsi dintre oameni dragostea, unirea, curăţia şi frica lui Dumnezeu. Oraşele vor fi lipsite de pastori şi de povăţuitori credincioşi. Bisericile lui Dumnezeu vor fi lipsite de episcopi, de duhovnici şi de preoţi evlavioşi, aşa cum au început încă de pe acum a lipsi. La urmă se va arăta şi necuratul Antihrist, după creşterea vârstei lui, şi se va umplea de sataniceasca putere, ca să facă semne şi minuni cu vrăjitoriile lui înaintea oamenilor pătimaşi. Dar peste oamenii cei sfinţi nu va avea nicio putere să-i amăgească cu vrăjile lui, ci numai pe cei întunecaţi de patimi”.

„Se vor defăima Bisericile lui Dumnezeu”

„La început se va arăta blând, ca să plece popoarele la înşelăciunea lui, şi să-l pună împărat. De asemenea, se va arăta cu pace şi smerenie, ca să i se închine toţi, fiindcă hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; căci, când se vor tulbura oamenii, atunci el se va bucura. Lumea se va tulbura prin uitarea credinţei şi lipsa fricii de Dumnezeu. Căci atunci vor stăpâni în lume desfrânarea, preacurvia, sodomia, iubirea de avere, iubirea de bani, pomenirea de rău, zavistia, uciderea de oameni, beţia, avortul, stricarea familiei şi celelalte greutăţi. Toate acestea vor cuprinde întregul pământ şi vor stăpâni toate oraşele şi satele, pentru că nu se va găsi atunci alt om vrednic să împărăţească lumea. Atunci când vor păcătui toţi oamenii, vor crede că îşi lucrează mântuirea lor. Atunci, în vremea lui Antihrist, se vor defăima Bisericile lui Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie şi va fi multă lipsă în lume. Adică: semne şi arătări de la Dumnezeu, foamete îndoită, atât de hrană trupească, cât şi sufletească şi de învăţătura dreptei credinţe. Căci se va încuia cerul, ca în vremea lui Ilie, şi nu va ploua pentru fărădelegile oamenilor. Apoi vor flămânzi oamenii de cuvântul lui Dumnezeu, că nu se va găsi un om drept, cu fapte bune, ca să-i înveţe cuvântul mântuirii.”

„Antihristul va spune: «Al meu eşti, iar eu sunt al tău; de bună voie vii la mine, iar nu de silă»”

„În vremea aceea se va ridica binecuvântarea lui Dumnezeu de la mâncăruri şi băuturi, căci cu cât vor mânca mai mult, cu atât mai mult vor flămânzi. Atunci se va zămisli răutatea Satanei în inimile oamenilor şi va vieţui păgânătatea cu pecetea lui Antihrist, căci se va ridica darul lui Dumnezeu de la oameni, precum zice Sfânta Scriptură: «Nu va rămâne Duhul Meu în oamenii aceştia în veci, pentru că sunt numai trup» (Facerea 6, 3). Atunci se vor împuţina oamenii pe pământ, vor slăbi şi vor muri cei pecetluiţi de Antihrist ca păsările pe drumuri şi vor mânca oamenii trupuri de oameni morţi, nemaiputând suferi lipsa şi foamea. Iar înţelesul pecetii lui Antihrist este acesta: «Al meu eşti, iar eu sunt al tău; de bună voie vii la mine, iar nu de silă». Vai şi amar de cei pecetluiţi de Antihrist. Atunci se va face mare tulburare în lume. Căci auzind oamenii că în alte părţi este pace, se vor muta acolo, dar, dimpotrivă, vor găsi mai multă lipsă şi vor auzi de la locuitorii locului aceluia, zicând: «Cum aţi venit în acest loc blestemat, unde n-a mai rămas între noi înţelegere omenească?». Atunci vor înceta oamenii de a se mai muta din loc în loc. Iar din cauza fierberii mării şi a focului de sub pământ, se va desfiinţa pământul, adică se va usca şi nu va răsări iarba; copacii nu vor odrăsli vlăstare şi izvoarele apelor vor seca, iar animalele şi păsările vor muri de aburii mărilor şi a pucioasei”.

„Ilie, Enoh şi Sfântul Ioan Evanghelistul vor fi trimişi pe pământ”

„Însă purtând Dumnezeu grijă de mântuirea tuturor oamenilor cu bună voinţă, va trimite atunci pe pământ pe cei trei sfinţi: Ilie, Enoh şi Ioan Evanghelistul, ca să propovăduiască, să întoarcă la dreapta credinţă şi să înveţe pe cei puţini care vor să se mântuiască. Căci cei care nu se vor pecetlui cu pecetea lui Antihrist vor moşteni Împărăţia cerurilor, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci şi se vor izbăvi de osânda iadului. Dacă flămânziţi, răbdaţi, că Dumnezeu vă va trimite ajutorul Său dintru înălţime. Iar oamenii vor zice: iată că cei ce s-au pecetluit cu pecetea lui Antihrist sunt mulţumiţi. Dar sfinţii le vor zice: ce mulţumire este aceasta la însemnarea pecetii celei pierzătoare, care cu înşelăciune i-a înşelat, nesimţitori fiind, că nu-şi cunosc mântuirea lor? Atunci văzând Antihrist pe cei trei proroci propovăduind adevărul şi arătând înşelăciunea lui, se va mânia şi va porunci slugilor sale să-i aducă înaintea lui. Şi întâi are să-i ademenească, zicând: «Pentru ce voi nu vreţi să vă pecetluiţi cu pecetea împărătească?» Atunci ei îl vor ocărî în faţă, pentru înşelăciunea lui, zicându-i: «O, amăgitorule şi înşelătorule Antihrist, nu-ţi ajunge că ai pierdut atâtea suflete, ci ne sileşti şi pe noi să te ascultăm? Blestemată este pecetea ta şi slava ta şi cu pierzarea ta a venit sfârşitul lumii…». Iar spurcatul auzind ocările lor şi blestemele pe care le rostesc sfinţii, singur va lua sabia şi-i va tăia…”

„Şi pentru răutatea lor îşi vor pierde cuviinţa omenească”

„Iar după moartea lor va porunci slujitorilor lui să facă cumplite răutăţi, adică: curvii, preacurvii şi cumpărări de copii, şi vor curvi pe drumuri. Şi pentru răutatea lor îşi vor pierde cuviinţa omenească, şi o să-şi iasă din minţi, pentru multă nestăpânire a curviei. Se vor face scurţi la stat ca dracii, fiindcă firea dracilor este scurtă şi rotundă. Că firea dracilor cu a oamenilor răi se va uni la scurtimea vârstei şi până la cinci palme înălţimea lor. Şi se vor face oamenii mai vicleni decât dracii, fiindcă dracii n-au trup ca să curvească şi să ucidă, ci numai gânditor îndeamnă pe oameni. Atunci Antihrist se va bucura foarte mult, că şi-a împlinit scopul lui cel rău (…) şi acolo unde se va bucura el şi se va veseli va veni sabia cea cu două tăişuri, de sus, şi-l va sfărâma, şi spurcatul lui trup va fi aruncat în veşnica muncă, unde se va munci împreună cu sufletul cel necurat al lui”.

„Cei care nu se vor pecetlui cu pecetea lui Antihrist vor moşteni Împărăţia cerurilor, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci şi se vor izbăvi de osânda iadului“

Moaştele Sfântului n-au mai lăsat mir după ce a devenit obiect de comerţ

Mirul care izvora din moaştele Sfântului şi care s-a prelins pe stânci până în mare a fost strâns de corăbierii care au început să-l vândă şi să facă negoţ cu el. S-au iscat numeroase certuri, iar moaştele Sfântului au încetat a mai lăsa pe stânci preţiosul izvor. Pentru acest fapt s-a rugat la Sfântul şi Cuviosul Acachie Kavsokalivitul, nemaiputând suporta certurile şi comerţul ce se iscau pe seama mirului tămăduitor.

Chilia cuviosului există şi azi, după 400 de ani

Chilia Sfântului Nil se găseşte şi astăzi în Sfântul Munte, lângă peştera în care s-a rugat şi a pictat. Acolo se află şi o bisericuţă şi două mici încăperi unde, după trecerea la cele veşnice a Sfântului, au locuit ucenicii acestuia. Drumul dus-întors de la Schitul românesc Prodromu până la chilia Sfântului Nil Izvorâtorul de Mir durează aproximativ trei ore.