Main menu

header

concurs de ce iubim taifasuri

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al Concursului

1.1. Concursul “De ce iubim TAIFASURI”, denumit în continuare Concurs, este organizat de către societatea TAIFASURI PRESS SRL, persoana juridică română cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, etaj 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO42457491, reprezentată de Nicoleta Chiran în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro, fiind disponibil, in mod gratuit, fiecarui solicitant/participant la Concurs.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica parțial sau integral prezentul Regulament Oficial.

1.4. La libera decizie a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului în revista Taifasuri, pe site-ul propriu, prin intermediul retelelor de socializare asociate, precum si prin intermediul unor materiale tiparite publicitare si/sau cu rol informativ.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat de către societatea Taifasuri Press SRL şi se desfăşoară în revista săptămânală TAIFASURI, în perioada 23 februarie – 14 iunie 2023, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor fizice sau juridice cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană juridică sau persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, împlinită până la data înscrierii în Concurs și care respectă integral termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin inscrierea in Concurs, participanţii inteleg faptul ca acceptă şi se supun necondiţionat tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial.

3.2. Angajaţii TAIFASURI PRESS SRL, rudele de gradul I ale acestora, soțul/soția, precum și angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului NU au dreptul să participe la Concurs.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea la Concursul “ De ce iubim TAIFASURI” se face în intervalul 23 februarie – 14 iunie 2023, prin parcurgerea următorilor pași:

PASUL 1:

Contractarea unui abonament la revista săptămânală TAIFASURI în perioada de înscriere la concurs, abonament valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2023.

PASUL 2:

Trimiterea unui mesaj sub formă de e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau scrisoare poștală cu mențiunea „Pentru Concursul DE CE IUBIM TAIFASURI” la adresa REVISTA TAIFASURI, Șos Dudești – Pantelimon, nr 1-3, et 2, sector 3, cod poștal 033091, București, în care cititorii Taifasuri să-și exprime cele mai frumoase și emoționante gânduri, mesaje sau păreri despre revista lor preferată.

Participarea la Concurs și intrarea în posesia premiilor sunt condiționate de contractarea OBLIGATORIE a abonamentului  la revista Taifasuri, valabil până la sfârșitul anului 2023. Mesajele/scrisorile declarate CÂȘTIGĂTOARE vor fi validate DOAR dacă expeditorii/ cititorii prezintă dovada fizică a contractării abonamentului la revista Taifasuri.

4.2.  Pentru a intra în posesia premiului, persoanele fizice si/sau juridice participante vor trebui să facă dovada achiziţionării abonamentului la revista Taifasuri, conform art. 4.1, prin transmiterea unui email la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Emailul va contine OBLIGATORIU numele, prenumele, adresa, numarul de telefon, precum si copia (scan) a chitantei doveditoare a abonamentului la Revista TAIFASURI făcut la unul dintre oficiile Poștei Române. Abonamentul trebuie să fie contractat până la data de 31 decembrie 2023.

 

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:

Marele Premiu -  10.000 de lei

Premiul I – Excursie romantică de 3 zile la Veneția, pentru 2 persoane (cheltuieli asigurate în limita sumei de 5000 lei)

Premiul II – 2 x cameră GoPro pentru  amintiri de neuitat/ 5000 lei

 Premiul III – 3 x serviciu de cafea unicat/ 2500 lei

5.2. Valoarea totală a premiilor din Concurs  este de aproximativ 22.500 lei.

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face de către Organizator prin alegerea celor mai frumoase mesaje primite pe adresa redacției, atât în format fizic (scrisori expediate pe adresa REVISTA TAIFASURI, Șoseaua Dudești - Pantelimon, nr. 1-3, et 2, sector 3, București, cod poștal 033093), cât și în format electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mesajele câștigătoare vor fi publicate integral în revista Taifasuri.

6.2. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista săptămânală TAIFASURI, de cel puţin două ori intr-un interval de cel mult o luna de la finalizarea perioadei de inscriere. Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor și câștigurile acordate.

6.3. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga 1 (un) singur premiu.

6.4. Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor doar dacă prezintă/expediază originalul chitanței prin care au contractat și achitat abonamentul la revista TAIFASURI, valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2023, iar pe chitanța emisă de Poșta Română nu se observă tăieturi, ștersături sau corecturi.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI și/sau pe site-ul www.taifasuri.ro. Revendicarea se poate efectua telefonic, la numărul 031.432.69.48, în zilele de luni și vineri, între orele 10:00 şi 16:00 sau prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde IREVOCABIL orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul in cauza SE ANULEAZĂ. De asemenea, daca vor exista Premii care au ramas in posesia Organizatorului, acesta poate dispune de ele cum va considera necesar sau potrivit intereselor sale.

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul acestora NU se poate transfera altei persoane/terț. Părțile vor încheia Procese verbale de predare-primire a premiilor.

 

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intra în posesia premiilor la sediul Organizatorului, numai pe baza cărţii de identitate și a chitanței originale emise de Poșta Română, în urma contractării abonamentului la revista săptămânală Taifasuri. La cererea castigatorilor, adresată in scris Organizatorului și aprobată de Organizator, având în vedere natura fiecărui premiu în parte, premiile se vor putea expedia și la adresa de domiciliu sau resedinta câștigătorului, prin curier ori prin Poşta Română, în maximum 90 de zile lucrătoare de la data revendicării acestora. Premiile în bani se pot acorda la sediul Organizatorului, trimite prin mandat poștal sau vira direct în contul bancar al câștigătorului.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula premiul/câştigul.

8.3. Câştigătorii premiilor constând în obiecte pot solicita contravaloarea premiului în bani, cu respectarea tuturor obligatiilor de natură fiscală menționate la art. 8.4.

8.4. Pentru premiile în bani, produse sau servicii, cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei, Câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de Câştigător pentru veniturile în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de către Organizator la bugetul de stat, conform Codului Fiscal al României în vigoare. La data prezentului Regulament, impozitul cu reţinere la sursă este de 10% şi se aplică valorii nete a obiectului/premiului, aceasta  fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o suma neimpozabilă de 600 de lei. In cazul in care la data acordarii efective a premiilor, cota de impozit aferent castigurilor a fost modificata de legiuitor, se va retine cota prevazuta in Codul Fiscal al Romaniei in vigoare.

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării, in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei in vigoare la data prezentului Regulament. Dacă suma de 600 lei va fi modificată de legiuitor in perioada cuprinsa intre data de incepere a concursului si data acordarii  castigurilor, se va lua obligatoriu în considerare legislatia aflata in vigoare la momentul acordarii efective a premiilor.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate, cu excepţia prevederilor de la art. 8.1 – 8.5, cad şi rămân în sarcina exclusivă a Câştigătorului.

8.7. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul NU garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor/produselor, urmand ca pentru eventuale reclamaţii, Câştigătorul să se adreseze direct producătorului, furnizorului sau importatorului. Prin acceptarea premiilor, castigatorii inteleg si accepta in mod expres faptul ca Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune/vătămări (fizice ori de altă natură) aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea sau manipularea premiilor/ produselor.

8.8. Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza faptului ca informatiile de identificare furnizate conform prezentului Regulament sunt incorecte/ incomplete/ insuficiente.

 

SECŢIUNEA 9. Prelucrarea Datelor cu caracter personal

9.1. În vederea desfăşurării Concursului, Organizatorul prelucrează datele personale ale câştigătorilor la acest Concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, conform prevederilor legale în vigoare.

9.2. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor impuse de lege. Organizatorul prelucrează următoarele Date Personale: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresă de email. Datele Personale sunt comunicate obligatoriu catre organele fiscale pentru a se îndeplini obligațiile legale ale Organizatorului privind plata taxelor și impozitelor.

9.3. Datele Personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor Concursului sau dacă există o obligație legală în acest sens, dar nu mai tarziu de 31.12.2024. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul participantului, datele personale vor fi stocate și păstrate de către Organizator până la momentul la care vă retrageți explicit consimțământul acordat și in conformitate cu acest Regulament. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate pe baza consimțământului dinainte de retragerea acestuia. De asemenea, datele personale care se regăsesc în orice documente justificative și care stau la baza inregistrărilor in contabilitatea financiara, se pastreaza in Arhiva Organizatorului timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Organizatorului, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Organizatorului.

9.4. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții își exprimă automat acordul ca datele personale să intre în baza de date a Organizatorului, putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale Organizatorului și transmiterea lor către entități afiliate acestuia, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR) nr. 679/2016. Sub acest aspect, Participanții au luat act cu privire la dreptul acestora în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de a solicita accesul gratuit la datele colectate sau prelucrate de Organizator, dreptul de intervenție asupra datelor, putând solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, de a refuza procesarea datelor personale sau de condiționarea procesării acestora, de a solicita și primi datele personale procesate într-un format structurat, folosit în mod curent și prelucrabil în mod automat (portabilitatea datelor), precum și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, fără nicio justificare, iar în cazul încălcării acestor drepturi, de a depune o plângere la autoritățile competente în materie.

9.5. Drepturile participanților privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de Organizator:

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de către Organizator; Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că Organizatorul prelucrează sau nu datele personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date. Drept de interventie: puteți solicita actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor personale. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete. Dreptul la ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Organizatorului. Dreptul la restricționarea prelucrărilor datelor personale în oricare din următoarele situații: (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră și se efectuează prin mijloace automate. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de Organizator având ca temei juridic interesul legitim al acestuia. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.

9.6 În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele anterioare, Participanții la Concurs vor putea întocmi o cerere scrisă, datată și semnată, expediată Organizatorului la sediul social al acestuia, sau prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

9.7. Totodată, în cazul în care există suspiciuni că s-ar fi încălcat prevederile GDPR, aveți dreptul de a vă adresa Justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

SECŢIUNEA 10. Dispoziţii finale

10.1. Persoanele care participă la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Prin inscrierea la Concurs, participantii declara că accepta in mod expres că numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor urmeaza sa fie procesate de Organizator si vor fi aduse la cunoştinţa publicului de către Organizator, în scopuri publicitare, prin mass-media, în modalităţile pe care Organizatorul le va consideră necesare, fără niciun fel de compensare materială/financiară sau de altă natură pentru abonații participanti. De asemenea, prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca accepta in mod expres ca intreaga baza de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită de către Organizator în scopuri publicitare şi de marketing ale revistei săptămânale Taifasuri ori ale altor publicatii ce apartin Organizatorului.

10.2. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta faptul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina orice participant suspectat de orice tip de fraudare a Concursului, precum si faptul ca Organizatorul NU are obligaţia de a purta corespondenţă cu privire la mesajele necâştigătoare sau premiile nerevendicate în termenul-limită indicat la art. 7.1 și 7.2 din Regulamentul Oficial.

10.3. Înscrierea la Concurs implică şi presupune in sarcina participantului cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Eventualele decizii ulterioare luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

10.4 Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord fără echivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Organizator, SC Taifasuri Press SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc strict în scopul desfășurării Concursului. Participanții își pot retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin trimiterea unei cereri scrise la adresa deceiubimtaifasuri @taifasuri.ro, prin care solicită ștergerea acestora din baza de date a Organizatorului. Respectiva solicitare de stergere a datelor cu caracter personal implică automat retragerea din Concurs. Organizatorul NU are obligația de a purta corespondență ulterioară retragerii din Concurs.

10.5. Prin inscrierea la Concurs, participantii accepta in mod expres faptul ca, in cazul unor circumstanţe neprevăzute, de exemplu, dar fara a se limita la: accentuarea gravă a crizei sanitare, aparitia unui eveniment de Forta Majora (război, cutremure,  pene de curent, greve, etc), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze Concursul/ acordarea Premiilor oricand, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util, pe site-ul www.taifasuri.ro şi/sau în revista săptămânală Taifasuri.

10.6. Condiţiile şi termenii de promovare ai Concursului vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problema de natură juridică ce ar putea apărea pe parcursul derulării Concursului, participanţii şi Organizatorul se pot adresa instanţelor de judecată competente de pe raza sediului Organizatorului, dacă în prealabil problema/diferendul nu a putut fi rezolvat pe cale amiabilă.

10.7. Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validarea câștigătorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  pana la data de 31 iulie 2023, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor mai fi luate in considerare.

10.8. In conformitate cu prevederile Ordonantei 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, prezentul concurs nu este asimilat loteriei publicitare, fiind un concurs in cadrul caruia premiile sunt castigate exclusiv datorita cunostinţelor participantilor, castigatorul fiind desemnat in functie de valoarea prestatiei sale.

TAIFASURI PRESS SRL