Main menu

header

613 19 1de Cătălina Tăgârță

Aveți o problemă gravă de sănătate și vă aflați în imposibilitatea de a vă deplasa ori de a vă îngriji singur? Atunci e bine să știți că legislația în vigoare vă permite să solicitați gratuit un îngrijitor medical la domiciliu. În plus, dosarele pentru acordarea acestui sprijin pot fi depuse la Casele de Asigurări de Sănătate și de alte persoane decât de beneficiarii îngrijirilor respective, informează site-ul oficial CNAS.

Împuternicirea notarială, doar pentru cunoscuți

Dacă aveți nevoie de îngrijire, dar nu vă puteți deplasa să depuneți personal dosarul, e important să notați că o altă persoană vă poate ajuta, făcând drumurile în locul dumneavoastră. Iată în ce condiții este posibil acest lucru. Rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinți, soț/soţie, copii) pot depune actele fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor și fără să fie necesară prezența acestora la ghișeele Caselor de Asigurări de Sănătate. E nevoie doar de dovada relației de rudenie. Și tutorii/curatorii legali ai beneficiarilor pot înainta dosarele pe baza documentelor care atestă tutela/curatela, fără să fie însoțiți de persoana care are nevoie de îngrijire. În schimb, dacă altcineva decât categoriile menționate (rudele de gradul I sau tutorii/curatorii legali) dorește să depună dosarul e necesar să aibă asupra sa un act notarial prin care bolnavul îl împuternicește să efectueze acest demers în numele său. Actul notarial pentru „cunoscuți” poate fi emis pentru o perioadă lungă, însă este necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.

E posibil și cu document încheiat la avocat

Deoarece unii reprezentanți ai asiguraților au prezentat împuterniciri de la avocat în locul actelor notariale, pentru facilitarea depunerii dosarelor, Ministerul Sănătății și CNAS au decis să extindă posibilitatea de reprezentare și prin acest tip de împuternicire (conform Ordinului MS/CNAS nr. 830/432/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 522 din 12.07.2016). Potrivit CNAS, în cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil și nu are pe cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce situația respectivă la cunoștința Casei de Asigurări de Sănătate în evidența căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcționar al casei respective îl va consilia pentru soluționarea situației respective. Conform oficialilor, CNAS a fost nevoită să modifice de la 1 iulie 2016 condițiile de depunere a dosarelor pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu, deoarece au fost descoperite numeroase cazuri în care aprobările au fost solicitate în numele unor persoane care nu necesitau asemenea îngrijiri sau care nici nu aveau cunoștință de faptul că li s-ar fi recomandat astfel de servicii.

Dosarele cu documentele necesare se depun la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține fiecare pacient

Actele necesare întocmirii dosarului de pacient

 • Cerere tip întocmită de asigurat pentru solicitarea de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/paleative - în original;
 • Recomandare medicală pentru îngrijiri la domiciliu în original conform Anexei nr. 31 C sau conform Anexei nr. 31 D;
 • Act de identitate al asiguratului - copie conform cu originalul;
 • Certificat de handicap - copie conform cu originalul;
 • Declarație tip pe propria răspundere (realizată de pacient) din care să rezulte că afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv - în original.

Ce cuprinde „portofoliul“ depus de alte persoane

 • Cerere-tip întocmită de împuternicit pentru solicitarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu - în original;
 • După caz - act notarial, act de reprezentare prin avocat - copie conform cu originalul - în cazul depunerii dosarului de un împuternicit legal;
 • După caz - act doveditor grad de rudenie: certificat de căsătorie/certificat de naștere/hotărâre judecătorească divorț/schimbarea numelui - pentru soț/ soție/părinte/fiică/fiu - copie conform cu originalul;
 • După caz - acte care să dovedească şi calitatea de reprezentant legal (tutore, curator) al persoanelor minore sau majore lipsite de calitatea de exercițiu, respectiv hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie și stabilire a tutore- lui/referat al autorității tutelare pentru stabilirea curatorului special;
 • Declarație împuternicit legal - declarație tip referitoare la calitatea de asociat/administrator/reprezentant legal/angajat într-o formă legală al unui furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu - în original;
 • Act de identitate al asiguratului - copie conform cu originalul;
 • Carte de identitate soț/soție/părinte/fiu/fiică/împuternicit/reprezentant legal - copie conform cu originalul;
 • Recomandare medicală pentru îngrijiri la domiciliu/ îngrijiri paliative la domiciliu - în original, conform Anexei nr. 31 C sau conform Anexei nr. 31 D;
 • Certificat de naștere cu CNP pentru copiii în vârstă de până la 14 ani, cu specificarea domiciliului - copie conform cu originalul;
 • Declarație tip pe propria răspundere, realizată de pacient, din care să rezulte că afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv - în original;
 • Certificat de handicap - copie conform cu originalul.