Main menu

header

18-06-1de Cătălina Tăgârţă

Chiar dacă încă trecem printr-o perioadă de dificultate economică, multe persoane se hotărăsc să pornească singure la drum, fără şefi şi responsabilitatea unui program fix, astfel că îşi înfiinţează propriile firme şi lucrează pe cont propriu, legal. Dacă vă surâde această perspectivă, aveţi resurse şi mai ales aveţi o idee bună de afacere puteţi să o şi puneţi în practică, Raluca Sima (foto), avocat partener în cadrul „Sîrbu & Sima Societate Civilă Profesională de Avocaţi”, ne-a spus care sunt paşii pe care trebuie să îi urmaţi pentru a vă înfiinţa propria firmă şi de ce acte aveţi nevoie.

Deveniţi „patroni” în doar trei zile lucrătoare
Cel mai solicitat tip de societate comercială este cea cu răspundere limitată (SRL), ce implică şi o sumă mai mică de investit în prima fază. „Poate fi asociată într-o societate cu răspundere limitată o persoană fizică, dar şi o persoană juridică ce a împlinit vârsta de 18 ani, iar capitalul social minim este de 200 de lei”, ne-a declarat avocata Raluca Sima. În ceea ce priveşte taxele de înfiinţare, acestea diferă în funcţie de timpul disponibil. „Taxele percepute de Oficiul Registrul Comerţului pentru înregistrarea unei societăţi comerciale sunt aproximativ 500-550 de lei. În situaţia în care nu aveţi timp să umblaţi după acte puteţi apela la un avocat pentru întocmirea dosarului, costul total mediu, pe piaţă, pentru o societate cu asociat unic persoană fizică fiind în jurul sumei de 1.000 de lei”, ne-a mai spus specialista. Durata procedurii de înfiinţare a unei societăţi este de trei zile lucrătoare de la data depunerii dosarului.

Primul pas: verificarea şi rezervarea denumirii
În momentul în care vă hotărâţi să vă faceţi propria firmă e bine să ştiţi că sunt câţiva paşi pe care trebuie să îi urmaţi. „Prima etapă constă în verificarea şi rezervarea denumirii firmei la Registrul Comerţului. Al doilea pas este încheierea contractului de comodat/închiriere necesar pentru stabilirea sediului social, pe care ulterior îl veţi înregistra la Administraţia Financiară, în vederea eliberării certificatului şi adeverinţei ce atestă dacă pentru acea adresă s-a mai înregistrat sau nu un alt document de transmitere a folosinţei. Urmează întocmirea actului constitutiv şi stabilirea următoarelor detalii: obiectul principal de activitate, participarea asociaţilor la capitalul social, valoarea capitalului social, mandatul administratorului şi activităţile ce urmează a fi autorizate în vederea desfăşurării lor. După aceea, depuneţi capitalul social la orice bancă doriţi şi semnaţi în faţa unui avocat sau a unui notar o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de asociat şi/sau administrator. Ulterior veţi da un specimen de semnătură în faţa unui notar, apoi mai trebuie să completaţi anexa fiscală a declaraţiei-model privind activităţile desfăşurate, precum şi a cererii de înregistrare”, ne-a explicat avocata Raluca Sima.

Dosarul cu acte se depune la Registrul Comerţului
La final, depuneţi dosarul la Oficiul Registrului Comerţului din localitatea sau sectorul de care aparţine sediul societăţii. Pentru aceasta aveţi nevoie de: dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (în original); actul constitutiv (original); documentul ce atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social; certificatul emis de Administraţia Financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil (original) şi, dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea 230/2007 (pe formular-tip, în original). Vă mai trebuie: copii de pe dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social; declaraţii pe propria răspundere (după caz) date de asociaţi/administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original); copii de pe actele de identitate ale asociaţilor şi administratorilor; specimenul de semnătură al administratorului societăţii (în original); certificatele de cazier fiscal ale asociaţilor, din care rezultă că nu au datorii fiscale (în original); după caz, declaraţie-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că îndepliniţi condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (original); cerere de înregistrare (formular-tip); anexă fiscală (formular-tip) şi dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

Avantaje pentru tineri

E bine să ştiţi că statul pune la dispoziţia tinerilor două variante de programe sociale. „Societatea cu răspundere limitată Debutant (SRL - D) pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de întreprinzătorii tineri - conform OUG 6/2011, poate fi înfiinţată de întreprinzători cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, dacă nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european, cu condiţia să fi înfiinţat pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată. Avantajul este că societăţile astfel constituite sunt scutite de la plata tuturor tarifelor şi taxelor legale la Oficiul Registrului Comerţului”, ne-a explicat Raluca Sima.

Fără arme şi pariuri!
Potrivit avocatei, singurele activităţi pe care nu le puteţi desfăşura în aceste firme sunt: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. Şi studenţii care doresc să înfiinţeze o afacere proprie beneficiază de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor, cu excepţia taxei de verificare şi/sau rezervare firmă şi/sau emblemă, conform prevederilor HG 166/2003”, ne-a mai declarat avocata Raluca Sima. Aceste persoane trebuie să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată, să fie cel puţin în anul II de studiu, să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii şi să nu fi depăşit vârsta de 30 de ani.