Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

- Pensia de urmaş şi cea de invaliditate

Pe lângă pensia la limită de vârstă, pensia anticipată şi cea anticipată-parţial mai există şi alte venituri de care puteţi beneficia dacă vă încadraţi în situaţii speciale. E vorba despre pensia de invaliditate şi despre cea de urmaş. Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi alte Asigurări de Sănătate (CNPAS) ne-au explicat în ce condiţii puteţi beneficia de acestea.

Beneficiari sunt copiii şi/sau soţul supravieţuitor
La pensia de urmaş au dreptul copiii şi soţul supravieţuitor dacă persoana decedată, după urma căreia vor lua banii, a fost pensionată sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. „Copiii au dreptul la pensie de urmaş până la vârsta de 16 ani sau până la vârsta de 26 de ani dacă îşi continuă studiile. Dacă invaliditatea s-a ivit până la împlinirea acestor vârste, atunci copilul va beneficia de pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad. Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin zece ani sau pe perioada în care este invalid de gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an. Mai mult, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau tuberculozei şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din salariul mediu brut pe economie”, potrivit reprezentanţilor CNPAS.

Cine se recăsătoreşte pierde banii
Soţul supravieţuitor beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de şase luni de la data decesului dacă în această perioadă nu realizează venituri sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din salariul mediu brut pe economie. De asemenea, va primi pensie dacă are în îngrijire unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, până ce toţi cei mici vor împlini această vârstă. Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în funcţie de pensia la care avea dreptul decedatul. În funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, procentele sunt: pentru un singur urmaş - 50%, pentru doi urmaşi - 75% şi pentru trei sau mai mulţi - 100%.
E important să ştiţi că sunt anumite reguli ce trebuie respectate. De exemplu, pentru copii trebuie făcută dovada continuării studiilor sau trebuie depusă la dosar decizia medicală de încadrare într-un grad de invaliditate. Potrivit reprezentanţilor CNPAS, în caz contrar, aceştia nu vor mai primi banii, lucru care e valabil şi pentru soţ în cazul în care: se recăsătoreşte, realizează venituri lunare care le depăşesc pe cele impuse de legislaţie sau dacă optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii.

Prezentarea la revizuirile medicale este obligatorie
Pentru a beneficia de pensia de invaliditate trebuie să fiţi încadrat într-un grad de invaliditate prin decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale şi să aveţi stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta. „Pot beneficia de acest venit persoanele asigurate în momentul solicitării sau cele care şi-au pierdut calitatea de asigurat. Legea a reglementat trei grade de invaliditate diferenţiate după pierderea capacităţii de muncă şi posibilitatea individului de a se autoservi. Pentru gradul I de asigurări se acordă, pe lângă pensia de asigurări, şi o indemnizaţie de însoţitor, care este o sursă fixă de venit, echivalentă cu 80% din valoarea punctului de pensie, respectiv 587 de lei pentru anul 2011”, potrivit reprezentanţilor CNPAS. Obligaţia persoanelor care iau pensie de invaliditate este să se prezinte la revizuirile medicale obligatorii (cu excepţia celor care prezintă invaliditate ireversibilă, care au împlinit vârsta de pensionare la limită de vârstă sau celor cu vârsta cu până la cinci ani mai mică faţă de vârsta de pensionare, dar care au stagiul de cotizare complet) şi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale. Pensionarii de invaliditate gradul I şi II nu au dreptul să cumuleze pensia de asigurări cu venituri realizate dintr-o activitate profesională, cu excepţia consilierilor locali şi judeţeni.

Acte pentru pensia de urmaş

Dosarul pentru pensia de urmaş trebuie să conţină următoarele documente: cerere-tip, certificatul de deces (original şi copie) din care reiese cauza decesului pentru susţinătorul decedat care nu are calitatea de pensionar, adeverinţa de studii pentru urmaşii copii peste vârsta de 16 ani, actul de identitate al solicitantului, carnet de muncă (original şi copie), livret militar (original şi copie), acte de stare civilă ale solicitantului şi ale urmaşilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în cazul urmaşului invalid, şi talonul de pensie al soţului supravieţuitor (după caz).

Acte pentru pensia de invaliditate

Iată actele necesare pentru obţinerea pensiei de invaliditate: cerere tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate, actele menţionate la pensia pentru limită de vârstă, decizia medicală asupra capacităţii de muncă în original, adeverinţă din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia/copia ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, adeverinţă din care să rezulte încetarea calităţii de asigurat şi documentele necesare dovedirii accidentului de muncă sau bolii profesionale (după caz).

- Cererea şi actele doveditoare se depun la Casa de Pensii din localitatea de domiciliu în termen de 90 de zile de la data decesului susţinătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor pentru pensia de invaliditate.