Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

În cazul în care v-a expirat buletinul sau copilul dumneavoastră mai are puţin şi împlineşte vârsta de 14 ani trebuie să vă interesaţi de actele necesare pentru obţinerea, respectiv preschimbarea actului de identitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate, aceasta având un termen de valabilitate mai mare decât buletinul obişnuit, provizoriu.

Se eliberează de Serviciul Public de Evidenţă a Persoanelor
Actele pentru obţinerea actului de identitate se depun la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. Cetăţenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 de lei şi 80 de lei.

Trebuie schimbat în cazul deteriorării, expirării sau furtului
Iată care sunt situaţiile în care se eliberează o nouă carte de identitate: la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat, dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii în cazul „copiilor găsiţi”, de exemplu; în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; dar şi în cazul atribuirii unui nou CNP; în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii; la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi ori când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului. De asemenea, actul e necesar să fie înlocuit cu unul nou în cazul schimbării sexului; în cazul anulării buletinului vechi sau când legea impune preschimbarea.

Copiii de 14 ani trebuie „reprezentaţi” de părinţi
Pentru eliberarea actului de identitate aveţi nevoie de următoarele documente: cererea pentru eliberarea documentului, certificatul de naştere al solicitantului/ respectiv ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (respectiv 7 lei, această sumă fiind actualizată în funcţie de rata inflaţiei, cu avizul Consiliului Concurenţei). Vă mai trebuie: timbru fiscal (în valoare de 4 lei) sau documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (valoare ce se poate actualiza prin hotărâre de guvern).
Pe lângă documentele mai sus enumerate mai sunt necesare şi alte acte, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărţii de identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului. Astfel, în cazul eliberării cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani trebuie actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi.

Pentru persoanele căsătorite e necesar certificatul de căsătorie
Dacă părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea buletinului se semnează de părintele la care minorul are domiciliul. Trebuie specificat însă că, pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte în prezent.
În cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve mai e necesar certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de deces al soţului decedat. Dacă e vorba despre pierdere, furt, distrugere sau deteriorare aveţi nevoie de un document oficial, cu fotografie, eliberat relativ recent, pentru a certifica identitatea.

Documentul provizoriu, valabil maximum un an

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor şi nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

- Cetăţenii români cu domiciliul în România, dar aflaţi temporar în străinătate, pot obţine cartea de identitate prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.