Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

După ce în numărul trecut aţi aflat în ce condiţii poate fi obţinută indemnizaţia de şomaj, care este cuantumul acesteia şi cine poate beneficia de acest ajutor de la stat, aflaţi din rândurile ce urmează în ce condiţii se suspendă plata şi ce acte trebuie să conţină dosarul.

Ce trebuie să conţină dosarul
Dosarul necesar înregistrării unei persoane care îndeplineşte condiţiile acordării indemnizaţiei de şomaj trebuie să conţină: actul de identitate (în original şi copie), actele de studii şi de calificare (original şi copie), adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale şi actele eliberate de organele financiar teritoriale (din care să rezulte că persoana în cauză nu realizează venituri sau că realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare).

Hârtii în plus pentru foştii angajaţi
În afară de actele standard pentru şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei va mai fi însoţită, după caz, şi de alte documente, în funcţie de categoria în care se încadrează viitorul şomer. Astfel, persoanele care au lucrat mai au nevoie de: carnet/contractele de muncă (original şi copie) din care să reiasă vechimea totală în muncă sau adeverinţa tip prevăzută la articolul 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002; copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa a dispus reintegrarea în muncă (în cazul în care firma la care a lucrat persoana s-a desfiinţat) sau adeverinţă din care să reiasă că noua unitate ce a preluat patrimoniul firmei a desfiinţat postul.
În cazul pensionarilor de invaliditate care şi-au redobândit capacitatea de muncă, pe lângă actele din care reiese vechimea la serviciu şi desfiinţarea fostului post, mai e nevoie de o decizie de revizuire medicală (original şi copie), emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă.
În situaţia persoanelor care au fost suspendate din funcţie pentru o anumită perioadă, iar în acea perioadă cât au fost suspendate a încetat şi raportul de muncă (fie că s-a desfiinţat firma, fie postul) au nevoie, pe lângă documentele din care reiese vechimea în muncă, de un act din care să rezulte data încetării activităţii firmei şi motivul pentru care au fost suspendate raporturile de muncă (după caz).

Alte documente pentru absolvenţi
În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale se mai cere: actul de absolvire a ultimei forme de învăţământ (original şi copie) şi adeverinţă eliberată de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă de care aparţin, din care să reiasă că au fost luate în evidenţă. În cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale se mai cere actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap (original şi copie).

Suspendarea plăţii
Iată în ce condiţii se suspendă plata indemnizaţiei: dacă şomerul se încadrează în muncă sau realizează venituri lunare mai mari decât indemnizaţia de şomaj; la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente; la data refuzului nejustificat de a se încadra în muncă pe un post situat la o distanţă de cel mult 50 de kilometri de localitatea de domiciliu; la data refuzului nejustificat de a participa la programele de formare profesională organizate de agenţie sau la data întreruperii acestora din cauza şomerului; dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăşeşte 12 luni; la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă; la data plecării în străinătate pentru o perioadă mai mare de trei luni; când începe executarea unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni; în caz de deces sau la data admiterii într-o formă de învăţământ, în cazul absolvenţilor care iau şomaj.

La mutare se transferă actele

În cazul în care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, dosarul de şomaj va fi transferat agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă sau punctului de lucru în a cărui rază îşi are noul domiciliu sau reşedinţa, în baza cererii depuse la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau la punctul de lucru unde este înregistrat, anexându-se o copie de pe actul de identitate, care atestă schimbarea domiciliului.

• Potrivit OUG numărul 17/2011, indemnizaţia de şomaj se depune de la data încetării raportului de muncă sau de serviciu dacă cererea e depusă în termen de 10 zile de la această dată. În caz contrar, dacă cererea e depusă după 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, plata se face din ziua depunerii cererii.