Main menu

header

de Dana Purgaru

Absolvenţii pot beneficia de prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), pentru aceasta ei trebuie să se înregistreze la agenţiile de profil din raza de domiciliu.

Sunt acceptaţi şi cei care câştigă mai puţin de 500 de lei
Absolvenţii care au obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă. Ei nu trebuie să urmeze nicio formă de învăţământ la data solicitării dreptului, să nu realizeze venituri sau să aibă venituri din activităţi autorizate mai mici de 500 de lei.

Banii se dau timp de şase luni
Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de şase luni şi este în valoare de 250 de lei, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Înregistrarea în baza de date este obligatorie
Actele necesare pentru înregistrarea la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în vederea căutării unui loc de muncă sunt: cartea de identitate (copie), adeverinţă de la medicul de familie cu menţiunea că este apt de muncă, actul de absolvire în original şi copie.
Cei care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ într-o perioadă de 60 de zile pot depune următoarele documente pentru a primi indemnizaţia de şomaj: actul de identitate, actele de studii şi alte calificări, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverinţa medicală din care să rezulte că este apt(ă) de muncă, declaraţie pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învăţământ (legalizată), dovada că s-a înregistrat în evidenţele unei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă şi acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri.

Pot participa gratuit la cursuri de formare
Absolvenţii înregistraţi, indemnizaţi şi neindemnizaţi, care sunt în căutarea unui loc de muncă, pot participa gratuit la programe de formare profesională. Concret, ei beneficiază de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi pot susţine gratuit, de cel mult două ori, examenul de absolvire a acestuia. Totodată, primesc rechizite şi materiale de instruire, echipament de protecţie (dacă este cazul), abonament de transport în comun, după caz, decontarea cheltuielilor de transport, consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului. Actele necesare pentru înscrierea la cursuri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt: C.I./B.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie dacă este cazul, dovada absolvirii studiilor, documentul medical care să ateste că persoana este aptă medical, adeverinţă de venit emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi recomandare în urma activităţii de informare şi consiliere profesională.

Contractul de ucenicie, o noutate
Potrivit noilor reglementări, tinerii cu vârsta între 16 şi 25 de ani pot obţine prin contractul de ucenicie un loc de muncă pe o durată între 1 an şi 3 ani. Perioada de probă nu poate fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, de unde acesta primeşte un atestat.
Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator. Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregătească şi de competenţele dobândite anterior, fără a putea fi mai mică de 12 luni (în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1), 24 de luni (pentru nivelul 2) şi 36 de luni (pentru nivelul 3). Salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 700 de lei (pentru anul 2012).
Pentru aceasta, angajatorii primesc lunar o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă (în prezent, 500 de lei). Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

Beneficii speciale

Conform Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, absolvenţii înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau de reşedinţă pot beneficia din bugetul asigurărilor pentru şomaj de prime de încadrare, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 de lei.
Totodată, absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.
De asemenea, dacă se încadrează în muncă într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.
Atenţie însă! Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

• Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, ale căror date de contact sunt disponibile la adresa: www.anofm.ro/contacteaza-ne.